Condebo Containerdienst
Lokeren - Gent - Dendermonde - Sint Niklaas - Wetteren
Over ons
Prijzen
Recyclagecentrum
10m³ container
30m³ container
33m³ gesloten zeecontainer
Steenpuin
Gemengd restafval
Groenafval
Diensten
Links
Contact
Condebo
Do&don't
Referenties
Ons Team
Vergunning
verkoopsvoorwaarden
verkoopsvoorwaarden

1. Ieder factuur is betaalbaar, netto na ontvangst van de factuur en zonder korting. Bij gebreke aan betaling op de vervaldagen leveren de   
nog verschuldigde sommen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest op van 12%      
2. Onverminderd het in vorig artikel bepaalde zal in geval van niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag vermeerderd worden met   
15% met een minimum van 25€                    
3. Enkel de rechtbanken van Dendermonde en de Vrederechter van Lokeren zijn bevoegd om uitspraak te doen over mogelijke geschillen  
4. De huurder verbindt er zich toe de container in dezelfde perfekte staat terug te bezorgen als bij in ontvangstneming      
5. Vanaf het ogenblik dat de container geplaatst wordt, valt deze onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de huurder    
6. Klachten worden slechts aanvaard indien zij aan de verhuurder per aangetekend schrijven worden bekendgemaakt binnen de 8 dagen  
na plaatsing  (levering…)                      
7. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun kontraktuele verrichtingen uitsluitend geregeld worden door deze algemene    
huurvoorwaarden, behoudens andersluidende overeenkomst                
Over ons
Prijzen
Recyclagecentrum
10m³ container
30m³ container
33m³ gesloten zeecontainer
Steenpuin
Gemengd restafval
Groenafval
Diensten
Links
Contact
Condebo
Do&don't
Referenties
Ons Team
Vergunning
verkoopsvoorwaarden